Rejestr instytucji kultury


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubraniec .
 
Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U.2012.189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Organizatora. Rozporządzenie określa nowy sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury – przy użyciu elektronicznych nośników informacji w systemie informatycznym umożliwiającym sporządzanie z niego wydruków i jednocześnie uniemożliwiającym dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną .
 
§ 10 ust. 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :
1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru ;
2)      wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia  jest bezpłatne i odbywa się na stronie BIP Organizatora. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie . Odpis pełny  z rejestru instytucji kultury zawiera treści wszystkich wpisów dokonanych w elektronicznej księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze .
 
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek  zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2012.1282. j.t. ) na podstawie załącznika do ustawy ,  od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
 
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (18 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 sierpnia 2014, 10:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5030