Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Frekwencja na godz. 17.00 w gminie Lubraniec

Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: stan na godzinę [...]

Frekwencja na godz. 12.00 w gminie Lubraniec

Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:  stan na godzinę [...]

POSTANOWIENIE NR 216/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Lubraniec

Na podstawie art. 167 (§1 pkt 3a i art. 184 §1 i pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje:  [...]

POSTANOWIENIE NR 213/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Lubraniec

Na podstawie art. 167 (fi1 pkt 3a i art. 184 Ff1i pkt 1 oraz fi 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje: [...]

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Lubraniec

Komisarz Wyborczy we Włocławku I podaje do publicznej wiadomości: [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Lubrańca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcupodaje do wiadomości publicznej:  [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcupodaje do wiadomości publicznej:  [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje do wiadomości publicznej : [...]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu podaje do wiadomości publicznej : [...]

POSTANOWIENIE NR 192/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,Komisarz Wyborczy we [...]

POSTANOWIENIE NR 191/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 fl 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r.poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą:do 8 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, pok. nr [...]

Uchwała Nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 431 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu uchwala, co następuje: [...]

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Lubrańca informuje, że do 25 marca 2024 r. przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych [...]

Wykaz miejsc na terenie Gminy Lubraniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc na terenie Gminy Lubraniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  przyjmowane będą do 8 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, pok. nr 5) [...]

Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i wzory dokumentów

Poniżej do pobrania Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i wzory dokumentów: [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubrańca z dnia 27 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach okw oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców informację  [...]

POSTANOWIENIE NR 180/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 178 %l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje: [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 07.02.2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości:  [...]

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dn. 30.01.2024 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II wg stanu na 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej [...]

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. [...]

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Komisarz Wyborczy we Włocławku I i [...]

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa [...]

OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczące liczby radnych wybieranych do organów stanowiących JST w kadencji 2024–2029 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), podaję do wiadomości publicznej informację, że po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi we Włocławku [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r. dotyczące liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2024-2029.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaję do wiadomości publicznej: [...]

metryczka