Związki i stowarzyszenia


Podstawa prawna :

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ).

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne Art. 84 ust. 1 ustawy -W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami

W celu wspierania idei samorządności Gmina i Miasto Lubraniec poprzez swoich przedstawicieli – lokalnych liderów uczestniczy w pracach Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „ Dorzecza Zgłowiączki „

Przedmiotem działalności statutowej jest między.innymi :
  1. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  2. promocja obszarów wiejskich,
  3. stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ,
  4. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
  5. działalność edukacyjna i informacyjna.
Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki mieści się
w Choceniu ul. Sikorskiego 12., 87 -850 Choceń.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000280962

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego :
  • Mirosław Wojtczak,
  • Marek Klimkiewicz,
  • Kazimierz Sawiński

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (2 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 maja 2008, 10:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12805