Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Brzezina,oznaczonej numerem 660/3 o powierzchni 220 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Brzezina, obręb ewidencyjny miasto Lubraniec, oznaczonej numerem 660/3 o powierzchni 220 m2.
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00038064/6
 3. W/w działka w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 23 lipca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset zł.)
 6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. (słownie : sto zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 18 lipca 2012 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 18 lipca 2012 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 8.
Rozstrzygniecie postępowania:

 1. Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku(Dz. U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 23 lipca 2012 roku.
 2. Przetarg dotyczył sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 660/3 o powierzchni 220m2 , dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W00038064/6.
 3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba.
 4. Cena wywoławcza działki wynosiła 2.500,00 zł.Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 2.600,00 zł.
 5. Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 660/3 o powierzchni 220m2, kupił Pan Henryk Górecki za cenę  3.198,00 zł.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (20 czerwca 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 czerwca 2012, 12:37:03)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (30 lipca 2012, 12:00:44)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880