Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Burmistrz Lubrańcazawiadamia,że w dniu [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego [...]

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2020 r., poz. 293 [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo. Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.    Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w [...]

metryczka