Zarządzenie nr 15/2011Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 23 lutego 2011w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2011

Zarządzenie nr 15/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 23 lutego 2011


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia  29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

zarządzam, co następuje:

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 marca 2011, 09:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 998