NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/81/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007/2008 położonych w granicach administracyjnych gminy. Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami

Uchwała nr XII/81/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007/2008 położonych w granicach administracyjnych gminy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianamiRada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007/2008 tj. od dnia 15 listopada 2007 r. do 15 marca 2008 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 2

Warunki przyjęcia zadań o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec a Zarządem Powiatu we Włocławku.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


UZASADNIENIE

W związku z rozmowami prowadzonymi z Powiatem Włocławskim na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 oraz złożoną propozycją przejęcia przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007/2008 tj. od dnia 15 listopada 2007 r. do 15 marca 2008 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały dającej Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec upoważnienie do negocjowania z powiatem warunków przejęcia tych zadań i zawarcia stosownego porozumienia.
Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


B U R M I S T R Z
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 09:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2488