zamówienie na:

Przebudowę ulic gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2017
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.