Informacja dla właścicieli z terenu Gminy Lubraniec w zakresie nieczystości oraz dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie

Dla Mieszkańców
    Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.                                                                                       Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Lubrańca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Lubrańca. 


Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Lubrańca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lubraniec:

 1. Zakładowi Usług Komunalnych 
     ul. Słowackiego 22, 
      87-890 Lubraniec

Telefon: 782 – 252 – 233:  782 – 252 - 211

2. Zakład Usługowo Handlowy                                  
    Borek  9                                                                                                            
    87-875 Topólka

Telefon: 606 – 467- 973:  604 – 551- 091


3.    WC SERWIS Sp.z.o.o.                                                                                                 Spółka Komandytowa                                                                                                    ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

Telefon: 801 - 133 - 088

4.    mToilet Sp.z.o.o.                                                                                  ul.Toruńska31                                                                                                                                       03-226 Warszawa

telefon: 800 – 000 – 800

Dla przedsiębiorcy:

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
wnio (20kB) word

Uchwały

 
Uchwała nr XLVI/433/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 18 sierpnia 2023  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubraniec
 
UCHWAŁA NR XL/395/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenach Gminy Lubraniec


 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (28 marca 2024)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (28 marca 2024, 13:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444