Obrady I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

We wtorek 14 lutego 2023 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Młodzi radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali potwierdzenie o byciu radnym  Dokument potwierdzający ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu (155kB) pdf

Serdeczne gratulacje przekazane zostały im przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu Piotra Sławianowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Lubrańca Marka Górecznego.

Sesję otworzył i poprowadził, do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu Piotr Sławianowski.

Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje:

1. dokonano wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu.
Na to stanowisko zgłoszono jedną kandydaturę. W tajnym głosowaniu młodzi radni jednogłośnie zadecydowali, że tę funkcję powierzą Wojciechowi Nowakowskiemu - uczniowi Zespołu Szkół w Lubrańcu. 
Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady
Kolejnymi punktami programu były:

1. wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Na to stanowisko zgłoszono dwie kandydatury. W tajnym głosowaniu młodzi radni większością głosów zadecydowali, że tę funkcję powierzą Oldze Jastrzębskiej - uczennicy Zespołu Szkół w Lubrańcu.

2.wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Na to stanowisko zgłoszono jedną kandydaturę. W tajnym głosowaniu młodzi radni jednogłośnie zadecydowali, że tę funkcję powierzą Gabrieli Krygier - uczennicy Zespołu Szkół w Lubrańcu.
Młodzieżowa Rada Miejska w Lubrańcu jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających swą siedzibę na terenie Gminy Lubraniec, w wieku od 13 do 19 lat, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubraniec. Brak jest przedstawiciela uczniów szkół mających siedzibę poza granicami gminy Lubraniec. W związku z powyższym zamiast 13 radnych obecny stan Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu liczy 12 radnych. Kadencja rady trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.
Młodzieżowa rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny wobec działań organów samorządowych Gminy Lubraniec w sprawach dotyczących młodzieży. Nie jest ciałem stanowiącym, co oznacza, że nie ma kompetencji do podejmowania uchwał o charakterze prawa miejscowego. Nie jest też organem rozstrzygającym. Młodzieżowej radzie nie przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej, lecz wystąpienie jedynie z wnioskiem, który uruchomi całą inicjatywę uchwałodawczą. Projekt uchwały młodzież może złoży wyłącznie poprzez regulowanie tej kwestii w drodze odrębnej uchwały organu stanowiącego.

Rada Miejska w Lubrańcu tworząc młodzieżową radę nadała jej statut, w którym określiła zasady działania młodzieżowej rady, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu:

Przewodniczący Rady   – Wojciech Nowakowski
Wiceprzewodniczący Rady – Olga Jastrzębska
Sekretarz – Gabriela Krygier


Radni:
Mateusz Chumański
Amelia Ciska
Kacper Mańkowski
Damian Matuszewski
Gabriela Pakulska
Eliza Sieradzka
Szymon Wiśniewski
Marta Włodarzewska
Kacper Wojciechowski


PRZEWODNICZĄCY
   Rady Miejskiej w Lubrańcu

  Piotr Sławianowski

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (14 lutego 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (15 lutego 2023, 10:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309