Statut Gminy Lubraniec

Aktualny Statut Gminy Lubraniec ______________________________________________________________________________

Wersja Archiwalna

UCHWAŁA NR XXXV/344/2018 
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU 
z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) 

RADA MIEJSKA 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Lubraniec, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. 2). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr SławianowskiStatut Gminy Lubraniec - wersja ujednolicona (306kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (30 listopada 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (10 lutego 2021, 11:55:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3040