IRG.II.6220.1.2024.DG.3 dot. uzupełnienia karty do RDOŚ w Bydgoszczy


                                     Obwieszczenie
 
   Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm)
 
 
                                 Burmistrz Lubrańca  

informuje, że pismem z 23 maja 2024 r., znak: IRG.II.6220.1.2024.DG.3 , przychylił się do prośby Wnioskodawcy i wyznaczył termin na złożenie uzupełnienia do 30 czerwca 2024 r. 
karty informacyjnej do RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP w systemie chowu ściółkowego, na działce o nr  ew. 77 położonej w obrębie Redecz Kalny, jednostka ewidencyjna Lubraniec 
jnformacja (388kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (24 maja 2024)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (24 maja 2024, 11:25:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28