„Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP w systemie chowu ściółkowego, na działce o nr ew. 77 położonej obręb Redecz Kalny jednostka ewidencyjna Lubraniec”                                        Burmistrz Lubrańca
                                           zawiadamia 
        Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 -zwanej dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1890) że w  dnia 12 lutego 2024 r. na wniosek z Pełnomocnika Roberta Ziniewicza  ul. Wachowskiego 5/28, 10-691 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

  „Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP  w systemie chowu ściółkowego,  na działce o nr  ew. 77 położonej obręb Redecz Kalny jednostka ewidencyjna Lubraniec” 


obwieszczenie (378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (20 lutego 2024)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (20 lutego 2024, 11:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83