"Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele (obręb ewidencyjny Gołębin)


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  roku  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
                                                       

                                                        zawiadamiam
 
o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na:
"Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele (obręb ewidencyjny Gołębin)
 
 
  W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr. 29 I piętro w godzinach urzędowania od 08ºº do 14ºº
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubrańcu  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie Gołębin Parcele  oraz w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. 

obwieszczenie (361kB) pdf
uzgodnienie (190kB) pdf  
postanowienie (4132kB) pdf
opinia (1572kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (14 grudnia 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (14 grudnia 2023, 08:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106