RG.6220.15.2019.DG Informacja

                                                    Burmistrz Lubrańca

Na podstawie art. 10 § 1oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081).

                                                        zawiadamia

o zgromadzeniu materiału  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na:

„Przebudowie drogi powiatowej nr 2831C Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”

inf (303kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 lipca 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 lipca 2019, 13:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626