RG.6220.42.2014.DG.1

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 1235 ze poź.zm.) Burmistrz Lubrańca informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023"
informacja (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (24 czerwca 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (24 czerwca 2016, 13:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738