RG.6220.11.8.2013.2014.DG.

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
                                                       zawiadamia
o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Lubrańca z dnia                21 stycznia 2014r. RG.6220.11.8.2013.2014.DG.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach o nr ewid. 23/3, 23/5,21/1,23/4 jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4.5 MW ,o maksymalnej wysokości do 190m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Krowice gmina Lubraniec

obwieszczenie (643kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (10 listopada 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (10 listopada 2015, 09:31:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796