RG.6220.34.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 jt.)  Burmistrz Lubrańca zawiadamia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie  na działce 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski gmina Lubraniec jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90 m, wysokości wieży do 110 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

obwieszczenie (777kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (9 listopada 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (9 listopada 2015, 15:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 848