Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej


Działając na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 w związku z art. 36 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, że w dniu 12.12.2011 roku     o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ulicy Brzeskiej 49, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji                    o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW na działkach o nr ewid. 61 i 62 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Biernatki, gmina Lubraniec  

Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (28 listopada 2011)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (29 listopada 2011, 12:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997