"Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele (obręb ewidencyjny Gołębin).


                                     OBWIESZCZENIE 
                                               
                                   Burmistrza Lubrańca
 
 
   Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2023r. poz. 775 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu  15 stycznia 2024r. roku  na wniosek  inwestora: . RAD-AR RECYCLING sp.z.o.o., Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa w imieniu którego działa Pełnomocnik: Sławomir Urbaniak Centrum Ochrony Środowiska ul. Polna 7, 68-006 Kobylnica,
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
 
  "Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele (obręb ewidencyjny Gołębin)

  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:00 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec   wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, sołectwie Gołębin Parcele

dec (6702kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (16 stycznia 2024)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (16 stycznia 2024, 13:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95