RG.6220.7.2023.DG Decyzja zmieniająca "„Wykonanie otworu studziennego nr 1 w miejscowości Kolonia Łódź gm. Lubraniec (działka nr 43/2 obręb Kolonia Łódź).


Burmistrza Lubrańca
 
   Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 10.10. 2023r. na wniosek Pana Jacka Budziszewskiego zam. Kolonia Łódź14A   87-890 Lubraniec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Wykonanie otworu studziennego nr 1 wraz z  urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęci wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kolonia Łódź gm. Lubraniec (działka nr 43/2 obręb Kolonia Łódź).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec   wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu                            
decyzja (3414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (12 października 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (12 października 2023, 08:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126