„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 45/3 obręb Kolonia Piaski , gmina Lubraniec

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 tekst jednolity ). zawiadamiam o wydanej w dniu  16 stycznia 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 45/3 obręb Kolonia Piaski , gmina Lubraniec

decyzja (6353kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (18 stycznia 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 stycznia 2023, 07:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225