„ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 tekst jednolity ). zawiadamiam o wydanej w dniu         16 stycznia 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34, obręb 0024 Milżynek, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 2,0 ha zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Milżynek oraz Kolonia Łódź gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie „

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

decyzja (5638kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (16 stycznia 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (16 stycznia 2023, 12:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219