RG.6220.1.2022.DG

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 tekst jednolity ).
 zawiadamiam o wydanym w dniu 26 sierpnia 2022 r. postanowieniu o przedłużeniu ważność wydanej przez Burmistrza decyzji z dnia 15 lipca 2016 r. r. znak RG.6220.20.2015.DG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Koło od km 0+000 do km 29+023”
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.i na stronie BIP Lubraniec.

postanowieni (1097kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (26 sierpnia 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (26 sierpnia 2022, 12:14:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278