Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 67/1, 83/1 i 86/1 obręb Bodzanowo,gmina Lubraniec”

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 tekst jednolity ). zawiadamiam o wydanej w dniu
16 sierpnia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 
„ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 67/1, 83/1 i 86/1 obręb Bodzanowo,gmina Lubraniec”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:00 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
decyzja (5585kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (16 sierpnia 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (16 sierpnia 2022, 14:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347