„ Rozbudowie drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96"

Burmistrz Lubrańca,
działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j. ).

podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydanej w dniu 29 czerwca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96"

decyzja (11338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (4 lipca 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (4 lipca 2022, 12:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287