RG.6220.6.2022.DG „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służacymi do poboru wody , montażem obudowy studziennej do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Gołębin gm. Lubraniec ( działka nr 145 obręb 0025 Ossowo)

Burmistrz Lubrańca,

działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( 2021r., poz. 247 ze zm).

podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydanej w dniu 19 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 
„Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służacymi do poboru wody , montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Gołębin gm. Lubraniec ( działka nr 145 obręb 0025 Ossowo)
decyzja (4953kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (26 maja 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (26 maja 2022, 15:09:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297