„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych na terenie działki o nr ewid. 50/4 obręb Kolonia Piaski, gmina Lubraniec,

Burmistrz Lubrańca,

działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( 2021r., poz. 247 ze zm).

podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydanej w dniu 19 maja  2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 50/4 obręb Kolonia Piaski, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie ”

decyzja (5435kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (26 maja 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (26 maja 2022, 15:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348