Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek ,

Burmistrz Lubrańca,

działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( 2021r., poz. 247 ze zm).

podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydanej w dniu 03 stycznia 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 
„Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek , ”

decyzja (6329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (3 stycznia 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (3 stycznia 2022, 13:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324