RG.6220.10.2021.DG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

                          Informacja o wydanej decyzji  
                                                                                                                                                              Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)    
                
                podaje do publicznej wiadomości informację 
                                                                                                                                      o wydanej w dniu 14 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 64,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3 /h, projektowanym w miejscowości Dobierzyn, gmina Lubraniec na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7 obręb 0011 Dobierzyn, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Dobierzyn, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie,

decyzja (5157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (14 maja 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (14 maja 2021, 12:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445