RG.6220.11.2021DG Decyzja „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.),                                                   BURMISTRZA LUBRAŃCA


zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 8 °° do 14°°. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt.
Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10. obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędów: Gmina Izbica Kuj.; Gmina Boniewo; Gmina Choceń; Gmina Kowal;Gmina Włocławek
Miasto Włocławek

Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

decyzja (1173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (6 maja 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (6 maja 2021, 14:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370