RG.6220.2a.2021.DG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

                                 podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 22 kwietnia 2021 r. na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego, reprezentującego firmę SOLMA Mirosław Wojciechowski z siedzibą w miejscowości Nowy Ciechocinek, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa farmy fotowoltaicznej "Bodzanowo II" o mocy do 1 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwektorów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 86/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Bodzanowo, gmina Lubraniec”

informacja (340kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (23 kwietnia 2021, 12:54:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449