RG.6220.60.2020.DG Wykonaniu otworu studziennego Nr 2 do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kolonia Piaski, gm. Lubraniec

                Informacja o wydanej decyzji
Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
                  podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej w dniu 18 stycznia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:
„Wykonaniu otworu studziennego Nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kolonia Piaski, gm. Lubraniec (działka 16/1 obręb 0017 Kolonia Piaski).


informacja (317kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (18 stycznia 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 stycznia 2021, 12:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399