RG.6220.2.2020.

                                                 OBWIESZCZENIE 
                                               Burmistrza Lubrańca
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 13 lutego 2020 roku na wniosek Pana Mirosława Lewandowskiego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp.z.o.o. do Burmistrza Lubrańca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
„Wykonanie dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 4 i 5 w ramach ujęcia gminnego w miejscowości Żydowo, gmina Lubraniec, o wydajności do Q = 160,0 m3/h, zlokalizowanych w miejscowości Żydowo, gmina Lubraniec na terenie działki o nr ewid. 99/1, obręb 0039 Żydowo, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu
decyzja (5356kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (17 lutego 2020)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 maja 2020, 15:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549