RG.6220.50.2019.DG

                                                 OBWIESZCZENIE 
                                               Burmistrza LubrańcaDziałając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 13 lutego 2020 roku na wniosek Pana Tomasza Karczmarza zam. Rabinowo 25, 87- 890 Lubraniec do Burmistrza Lubrańca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 95,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Rabinowo, gm. Lubraniec na terenie działki o nr ewid. 137, obręb 0026 Rabinowo, gm. Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”,

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (13 lutego 2020)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (13 lutego 2020, 12:24:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556