RG.6220.15.2019.DG „Przebudowie drogi powiatowej nr 2831C Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”

                                                OBWIESZCZENIE 
                                               Burmistrza Lubrańca

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 30 lipca 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek złożony przez pełnomocnika Pana Jana Wyrwińskiego P.W.K Projektowanie i Wykonawstwo, Komunikacja ul. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra do Burmistrza Lubrańca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi powiatowej nr 2831C Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) zawiadomienie stron o wydanej decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu
decyzja (5411kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (30 lipca 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (30 lipca 2019, 13:57:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799