RG.6220.12.2019.DG

                                                     OBWIESZCZENIE 
Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 23 maja 2019 roku na wniosek firmy „Elchem” PPHU decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa Farmy Fotowoltaicznej Lubraniec o mocy do 4,0 MW i powierzchni do 6,5 ha, trafostacji, linii przyłącza do stacji GPZ, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działkach nr 201/6 i 201/7 położonych w obrębie ewidencyjnym 0020 Lubraniec Parcele, gmina Lubraniec, powiat włocławski”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.


dec (35kB) plik


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (27 maja 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (27 maja 2019, 13:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611