RG.6220.1.2018.2019.DG

 Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081)

                                 podaje do publicznej wiadomości

o wydanej w dniu 08 stycznia 2019 roku na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+014 (istniejący km na drodze około 29+023)

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (9 stycznia 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (9 stycznia 2019, 13:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716