RG.6220.23.2017.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

                                                  Burmistrz Lubrańca
                            podaje do publicznej wiadomości informacje o:

wydanej w dniu 07 września 2017 roku na wniosek firmy Negril Sp. z. o.o. ul. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:                                              „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Lubraniec I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Piaski, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.”
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 I p. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 15:15 Urzędu,                w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
decyzja (4039kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (8 września 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 września 2017, 11:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696