Decyzja RG.6220.37.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016 r. poz. 353)
                                                  Burmistrz Lubrańca
                            podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej w dniu 20 stycznia 2017 roku na wniosek Pana Dariusza Afeltowicza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „ Wykonaniu otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na projektowanym ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Koniec, gm. Lubraniec
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8oo-16oo
decyzja (2043kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (23 stycznia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (23 stycznia 2017, 13:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801