RG.6220.38.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353)

                                                    Burmistrz Lubrańca
                               podaje do publicznej wiadomości informacje o:
wydanej w dniu 27.12.2016r. decyzji na:   „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobor wód podziemnych z utworów neogeńskich (trzeciorzędowych) tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 70,0m i wydajnośći Q= 30,0 m³/h zlokalizowanej w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec na terenie działki o nr ewid. 50, obręb Kazanie.”


informacja (256kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 stycznia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 stycznia 2017, 12:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660