RG.6220.11.9.2013.2014

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym przez P.H.U. CYTRUS Sp. j. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska ul. Smoleńska 15 85 - 830 Bydgoszcz

decyzja (513kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (1 października 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (1 października 2014, 10:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097