RG.6220.24.2013.DG

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr. 199 poz.1227), a także z § 3ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213 poz. 1397 z późn. zm. ) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

stwierdzam :

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : " Przebudowa drogi powiatowej nr. 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0+ 000 do km. 6 + 910,30"

czytaj treść decyzji (2493kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (13 września 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 września 2013, 12:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375