RG.6220.35.1.2012

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (1 marca 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (7 marca 2012, 08:42:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663