RG.6220.30.4.2011.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1000 kW na działkach o nr ewid. 61 i 62 wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w obrębie miejscowości Biernatki gmina Lubraniec
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (22 grudnia 2011)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (22 grudnia 2011, 11:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1425