Decyzja RG.7620/26/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

podaje do publicznej wiadomości informację o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku usługowego - dobudowie warsztatu mechanicznego wraz z wolnostojącą lakiernią kontenerową na wniosek Pana Emila Paradzińskiego zam. Lubraniec ulica Lipowa 1
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

     

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (5 kwietnia 2011)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (5 kwietnia 2011, 13:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1989