Dycyzja RG.7620/18/3/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
podaje do publicznej wiadomości informację o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej nr 190687C w m. Borek - Marysin wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2915C  Lubrańczyk - Smogorzewo - Otmianowo w m. Marysin gm. Lubraniec”,
- możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (10 września 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (10 września 2010, 14:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2059