RG.7620/8/2/10


Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
podaje do publicznej wiadomości informację o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i adaptacji budynku szkoły w Dąbiu Kujawskim na cele agroturystyczne i hotelowo-gastronomiczne”,
- możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (8 lipca 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (8 lipca 2010, 16:10:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2144