Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec podaje do publicznej wiadomości informację,
o wszczęciu na wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu postępowania w sprawie wydania decyzji        o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
Przebudowie drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie
 
W terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy  składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu pokój nr 25 I p.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej i będą rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (21 stycznia 2009)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (21 stycznia 2009, 08:20:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2499