Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki

Burmistrz Lubrańca
ogłasza :

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 134/9 o powierzchni 1,0181 ha, położonej w obrębie Świątniki, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WL1W/00048293/3.

 
 1. W rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku dz. 134/9 stanowi grunty oznaczone symbolem R II, IIIA, IIIB, PsIV, N.
 2. Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 r. nieruchomość położona jest w części w strefie rolniczo-osadniczej i w części stanowią gleby średniej i niskiej przydatności rolniczej, a w części gleby wysokiej przydatności rolniczej, w części w strefie ekologicznej i stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią.
 3. Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) zwaną dalej "UKUR". Zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 UKUR nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie KOWR nie zgłosi zamiaru nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 4. Cena wywoławcza : 80.000,00 zł 
 5. Wysokość wadium : 5.000,00 zł
 6. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT – art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
 7. Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do 20 października 2023 r. w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 13.00 lub na konto nr 95955900040000304320000004 w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na konto.
 8. Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, sala narad.
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. 
 10. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, pok. nr 8, bądź tel. 54-286 24 98.

Do pobrania: 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Słowińska - insp. ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym (18 września 2023)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 września 2023, 12:35:46)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (27 października 2023, 11:40:05)
Zmieniono: zmiana formatu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292